Privacybeleid

  

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Selma Hauser van Veen, natuurgeneeskundig Therapeut, KvK nummer: 67288987.

Burgemeester Mensstraat 18 7161 AX Neede. Tel nummer: 0611608445, email: lifepassion.neede@gmail.com 

Verkrijgen van persoonsgegevens 

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject. 

Persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

· NAW-gegevens

· Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

· Geboortedatum 

· Geslacht 

· Competenties en interessegebieden

· Gespreksverslagen

· Inhoud van communicatie

Doeleinden

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

· Het onderhouden van contact;

· Het bieden van een persoonlijk coachtraject;

· Een goede en efficiënte dienstverlening;

· Beheer van het cliëntenbestand;

· Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

· Verbetering van de dienstverlening;

· Rapporteren en analyseren voor verantwoording, indien u doorverwezen bent door uw (huis)arts en met uw toestemming, voor verbetering van de dienstverlening; De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

· Facturering;

· Nakoming van wettelijke verplichtingen;

· Het voeren van geschillen; 

Waarop is de verwerking gebaseerd,

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. 

De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde blangen:

· De verbetering van het behandeltraject 

· De bescherming van haar financiële belangen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, of andere derden kunnen worden ingeschakeld bij het coachtraject. Denk hierbij ( alleen met uw toestemming) aan uw huisarts of behandelend arts. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. 

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Profilering

Van de informatie die over u wordt verzameld worden verslagen gemaakt. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan opdrachtgevers( lees:huisartsen/behandelend artsen door middel van rapportages. Dit doen wij alleen met uw toestemming. 

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen. 

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Selma Hauser Life Passion

Burgemeester Mensstraat 18 

7161 AX Neede

Lifepassion.neede@gmail.com 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-12-2020